projects

martin koller – solo
(guitars, vocals, electronics)

 

martin koller trio

 

koller/mallinger
(martin koller & bernie mallinger: violin, octave-violin, vocals)

 

martin koller/matthieu michel
(martin koller & matthieu michel: flugelhorn)